Ochrona danych osobowych

Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., zwanego dalej RODO informuję, że Administratorem jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego, ul. Staromłyńska 13, 70-561 Szczecin, reprezentowane przez dyrektora, która przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.
Kontakt do Administratora: tel. (+48) 91 48 81 356; e-mail: sekretariat@zsm2.szczecin.pl.
Dane gromadzone i przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c i art. 9 ust. 2 lit. a i g RODO w związku ustawą Prawo Oświatowe i ustawą o Systemie Informacji Oświatowej.
Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom wyłącznie na podstawie i w granicach przepisów prawa.
Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.
Administrator każdorazowo, podczas pozyskiwania danych osobowych, dopełnia szczegółowego informowania osoby, której dane dotyczą w zgodności z przepisami RODO, dostosowując informacje do celu w jakim dane są pozyskiwane, w tym o odbiorcach danych, okresie ich przechowywania, a także w przypadku przetwarzania na podstawie zgody o konsekwencjach wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych
im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie jest Andrzej Poczopko
iod@zsm2.szczecin.pl
tel. (+48) 91 488 13 56

Informacja Administratora dla uczestników i ich opiekunów prawnych oraz osób zgłaszających uczestników festiwalu
w ich imieniu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1–88). informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie przy ul. Staromłyńskiej 13, kod pocztowy 70-561, tel. +48 91 488 13 56, e-mail: sekretariat@zsm2.szczecin.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie możliwy jest pod adresem email iod@zsm2.szczecin.pl.
 3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.&bspa, d ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań związanych z obsługą festiwalu klarnetowego.
 4. Kategorie przetwarzanych danych: imię; nazwisko; data urodzenia; instrument; rok nauki; nazwa szkoły; imię, nazwisko i tytuł pedagoga oraz akompaniatora; telefon kontaktowy; e-mail kontaktowy; repertuar.
 5. Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych żadnym odbiorcom.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia operacji związanych z obsługą festiwalu i usunięte z bazy strony w ciągu 30 dni od zakończenia festiwalu. Wyjątek stanowi zajęcie niejsca finałowego, gdzie dane osobowe mogą zostać wykorzystane do promocji festiwalu w kolejnych edycjach.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 10. Przetwarzanie Pana/i danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji procesu rejestracji na festiwal. Jeżeli nie zgadza się Pan/Pani z powyższym prosimy o nie rejestrowanie się za pomocą formularza zgłoszeniowego.
 11. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dyrektor Artystyczny Festiwalu

Piotr Piechocki

Zastępca Dyrektora Artystycznego Festiwalu

Bogusław Jakubowski

XI Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy

Gwiazda Festiwalu
Reto Bieri

Dyrygent Koncertu Symfonicznego
Case Scaglione

Soliści Koncertu Inauguracyjnego
Barbara Borowicz, Bartosz Sałdan

Jean Marc Fessard

Igor Františák

Milos Mijatovic

Aleksander Romański

Andrzej Wojciechowski

Ildiko Juhasz

Roman Widaszek

Krzysztof Krzyżewski

X Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy

Irvin Venyš

Vitor Fernandes

Slavko Kovačič

Bogusław Jakubowski

Piotr Wybraniec

Wiktoria Grajewska

VIII Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy

Bence Szepesi (Węgry)

Florent Heau (Francja)

Jean-Marc Fessard (Francja)

Julian Paprocki

Dance of Fire Quartet

David Orlowsky - Trio

Trio Szczecińskie

Trio

Kwintet Klarnetowy

VII Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy

Jean-Michel Bertelli

Jean-Marc Fessard

Kornel Wolak

Jan Jakub Bokun

Quatuor Anches Hantees

Kwartet klarnetowy Filharmoników Szczecińskich

Licznik odwiedzin

 

© 2014 Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy   Design by: Pio - Waldemar Cieślok